Komisja Zagraniczna
Opis komisji

Dołączone pliki

 

Podstawowa działalność Komisji Zagranicznej skupia się w okół spraw takich, jak:
- opiniowanie aktów prawnych wydanych przez władze Uczelni w zakresie działania
Komisji,
- informowanie studentów o dostępnych wymianach zagranicznych przy współpracy
z pracownikami PW,
- wspieranie i rozwój współpracy międzynarodowej w szczególności poprzez zbieranie
i udostępnianie informacji o stypendiach, stażach i edukacyjnych programach
międzynarodowych,
- reprezentowanie interesów studentów z zagranicy studiujących w Politechnice Warszawskiej
 
Ponad to Komisja Zagraniczna Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej inspiruje studentów do aktywnego udziału i organizowania współpracy z zagranicą. Wspieramy wszelkie inicjatywy międzynarodowe oraz publikujemy informatory. W ramach swojej działalności realizujemy program kulturowy dla uczestników wymian,  a także informujemy studentów w dziedzinie mobilności. Współpracujemy z samorządami studenckimi w Kijowie, Sankt Petersburgu, Budapeszcie, Tibilisi, Pradze oraz Düsseldorfie. Dzięki działaniom Komisji Zagranicznej SSPW, Politechnika Warszawska jest jedyną Uczelnią w kraju, która wysyła swoich studentów na międzynarodową olimpiadę elektroniczno-sportową „Elektrijadę”. 
 

 

Dofinansowania

Dodane: 2012-01-04, przez Weronika Narożniak   

Dołączone pliki

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące zasad i kryteriów finansowania projektów z puli Komisji Zagranicznej znajdziecie w załączniku.

 

 

Wskazówki korzystania z systemu ew2 (www.ew2.samorzad.pw.edu.pl) podczas wnioskowania o dofinansowanie projektów z budżetu Komisji Zagranicznej Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej.

 

1. Zanim złożysz wniosek:

 Prześlij wstępny kosztorys oraz plan organizowanego przedsięwzięcia na adres mailowy kz@samorzad.pw.edu.pl,

 W kosztorysie uwzględnij wszystkie wydatki przewidziane w trakcie realizacji, przedsięwzięcia, kwotę oczekiwanego dofinansowania z Komisji Zagranicznej, oraz inne źródła finansowania. Bilans kosztów przedsięwzięcia musi być równy źródłom finansowania.

 W planie przedsięwzięcia uwzględnij zgłoszenie projektu do preliminarza,

 W ciągu kilku dni otrzymasz maila zwrotnego o możliwej kwocie dofinansowania na dany projekt w ramach Komisji Zagranicznej,

 Wniosek o dofinansowanie składaj w systemie ew2 najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem przedsięwzięcia i 5 dni przed rozpoczęciem realizacji projektu (okresu, z którego pochodzić będą faktury), zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.

 

2. Składając wniosek:

 Wypełnij wniosek w elektronicznym systemie ew2 zgodnie z opisami wymaganych pól,

 Pamiętaj, aby suma poniesionych kosztów w trakcie realizacji projektu była równa, sumie wszystkich dofinansowań oraz składki studenckiej,

 Jeśli do realizacji projektu niezbędna jest zaliczka uwzględnij tę informację we wniosku, aby otrzymać zaliczkę należy złożyć wniosek najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem projektu. 

 Do wniosku załącz plan przedsięwzięcia (w postaci załącznik w ew2),

 Wyczerpująco opisz uzasadnienie realizacji przedsięwzięcia.

 

3. W trakcie realizacji przedsięwzięcia:

 Jeśli w trakcie projektu wymagana jest lista uczestników, wypełnij załącznik numer 5 (w systemie ew2 oznaczony jako „Z5”),

 Dane do faktury (dokładnie w takiej kolejności):

Politechnika Warszawska

Samorząd Studentów

Pl. Politechniki 1

00‐661 Warszawa

NIP: 525‐000‐58‐34

 Łączna suma kwoty na fakturach musi być równa lub większa od przyznanego dofinansowania z Komisji Zagranicznej,

 Dokumentuj realizację przedsięwzięcia ( np. fotografia grupowa, zdjęcia posterów w przypadku konferencji jako załącznik do rozliczenia końcowego projektu itp.).

 

4. Rozliczenie przedsięwzięcia:

 Wniosek musi być rozliczony w ciągu 2 tygodni od realizacji przedsięwzięcia zgodnie z opisami pól wymaganych w rozliczeniu,

 W rozliczeniu elektronicznym musisz uwzględnić wszystkie koszty realizacji projektu na kwotę równą wszystkim dofinansowaniom, oraz składce studenckiej,

 Do rozliczenia musisz załączyć:

• Opisane oryginały faktur na kwotę równą lub większą niż dofinansowanie z Komisji Zagranicznej,

Co należy umieścić w opisie na odwrocie faktury?

- Numer faktury,

- Jaka jest data przedsięwzięcia?,

- Gdzie był realizowany projekt?,

- Dla kogo był realizowany projekt? (ze szczególnym uwzględnieniem „…dla studentów PW”),

- Za co jest faktura?,

- Jaka jest kwota faktury?,

- Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za rozliczenie,

- Data złożenia oryginału faktury i podpis osoby odpowiedzialnej za rozliczenie.

- Więcej na www.ew2.samorzad.pw.edu.pl

• Załącznik numer, 5 (jeśli w projekcie była wymagana lista uczestników),

• Sprawozdanie merytoryczne z projektu‐ ma zawierać opis zrealizowanych przedsięwzięć, uwzględniając korzyści, które przyniósł on studentom PW,