Komisja Zagraniczna
Opis komisji

Dołączone pliki

 

Podstawowa działalność Komisji Zagranicznej skupia się w okół spraw takich, jak:
- opiniowanie aktów prawnych wydanych przez władze Uczelni w zakresie działania
Komisji,
- informowanie studentów o dostępnych wymianach zagranicznych przy współpracy
z pracownikami PW,
- wspieranie i rozwój współpracy międzynarodowej w szczególności poprzez zbieranie
i udostępnianie informacji o stypendiach, stażach i edukacyjnych programach
międzynarodowych,
- reprezentowanie interesów studentów z zagranicy studiujących w Politechnice Warszawskiej
 
Ponad to Komisja Zagraniczna Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej inspiruje studentów do aktywnego udziału i organizowania współpracy z zagranicą. Wspieramy wszelkie inicjatywy międzynarodowe oraz publikujemy informatory. W ramach swojej działalności realizujemy program kulturowy dla uczestników wymian,  a także informujemy studentów w dziedzinie mobilności. Współpracujemy z samorządami studenckimi w Kijowie, Sankt Petersburgu, Budapeszcie, Tibilisi, Pradze oraz Düsseldorfie. Dzięki działaniom Komisji Zagranicznej SSPW, Politechnika Warszawska jest jedyną Uczelnią w kraju, która wysyła swoich studentów na międzynarodową olimpiadę elektroniczno-sportową „Elektrijadę”. 
 

 

Mobilny Student - Strasbourg Club

Dodane: 2011-11-24, przez Weronika Narożniak   

 

Z inicjatywy miasta Strasburg, które jest siedzibą Parlamentu Europejskiego, w maju 2003 roku powstał „Strasburg Club”. Jest to porozumienie miedzy 35 miastami z państw członkowskich Unii Europejskiej.
Na samym początku klub ten miał powodować zacieśnianie więzi między miastami wchodzącymi w skład porozumienia i stanowić forum dialogu o polityce, ekonomii i kwestiach socjalnych dotyczących dużych miast w zjednoczonej Europie. Na tej podstawie wyłoniła się idea uruchomienia programu studenckiej wymiany międzynarodowej.
 
Kto może wyjechać?
Wymiana w ramach porozumienia „Strasburg Club” skierowana jest do:
studentów uczelni z miast wchodzących w skład „Strasbourg Club”, którzy chcą odbyć część studiów na uniwersytecie lub w instytucji edukacyjnej w Strasburgu związanej z porozumieniem; 
studentów ze Strasburga, którzy chcą odbyć część studiów na uczelni w mieście, które wchodzi w skład „Strasbourg Club”. 
 
 
Uczelniami w Strasbourgu upoważnionymi do korzystania z tej oferty są:
University Louis Pasteur
University Marc Bloch
University Robert Schuman
Advanced School of Decorative Art. ESAD
School of Architecture
National Institute of Applied Sciences of Strasbourg INSA
National School for Water and Environment Engineering ENGEES
 
 
W danym roku akademickim mogą być przyznane maksymalnie dwa granty jednemu ośrodkowi akademickiemu pochodzącemu z miasta wchodzącego w skład „Strasburg Club” – jeden otrzymuje student z danego ośrodka, który wyjeżdża w ramach wymiany na studia do Strasburga, a drugi przyznawany jest studentowi ze Strasburga, który zamierza odbyć studia w ramach wymiany w danym ośrodku akademickim.
 
Nie ma przeszkód, aby wraz z grantami „Strasburg Club” studenci pobierali inne pomoce ufundowane na ich rzecz przez Wspólnotę Europejską, rząd lub instytucję oferującą stypendia. W wypadku gdy studenci pochodzą z miast, które wchodzą w skład porozumienia, jedynie studia kończące się napisaniem i obroną pracy dyplomowej upoważniają do skorzystania z grantu „Strasburg Club”. Natomiast studenci pochodzący ze Strasburga, którzy studiują w jednej z wymienionych wyżej instytucji (poza uniwersytetami), których studia nie kończą się napisaniem dyplomu, także są upoważnieni do otrzymania grantu.
 
Na jaki czas?
Maksymalnym okresem pobytu jest dziesięć miesięcy, a minimalnym trzy miesiące. Długość pobytu wpływa na kwotę przyznawanego stypendium.
 
Wysokość stypendium:
Student otrzyma stypendium w dwóch bądź trzech ratach. Nominalna wysokość stypendium to:
250 Euro miesięcznie dla studentów przyjeżdżających do Strasburga w ramach wcześniejszych umów partnerskich (w obrębie porozumienia), które zawierają klauzulę zwalniającą studenta z opłat za studia; 
300 Euro miesięcznie dla studentów przyjeżdżających do Strasburga, którzy nie zostali zwolnieni z opłat za studia; 
150 Euro miesięcznie dla studentów ze Strasburga wyjeżdżających na studia do miast związanych z porozumieniem w ramach wcześniejszych umów partnerskich (w obrębie porozumienia), które zawierają klauzulę zwalniającą studenta z opłat za studia; 
200 Euro miesięcznie dla studentów ze Strasburga, którzy nie zostali zwolnieni z opłat za studia. 
 
Składanie wniosku:
Jeśli student jest zainteresowany wymianą powinien złożyć wniosek do działu, który jest odpowiedzialny za kontakty i wymiany międzynarodowe na uczelni macierzystej. Na Politechnice Warszawskiej będzie to osoba, która jest odpowiedzialna za przeprowadzenie wymiany. Aby wniosek został rozpatrzony musi zawierać:
opis projektu/programu studiów kandydata (napisany w języku francuskim w przypadku osób, które wybierają się do Strasburga); 
Curriculum Vitae (także po francusku w przypadku wymienionym powyżej); 
zaświadczenie o posiadanych kwalifikacjach i osiągnięciach; 
szczegółowe porozumienie w sprawie programu studiów (learning agreement - ECTS); 
portfolio w przypadku studentów sztuk pięknych i architektury; 
zaświadczenie o zdobytych ocenach w poprzednim roku akademickim; 
standardowy wniosek wypełniony przez kandydata.
 
Termin:
Ostateczną datą do której można składać wnioski w roku akademickim n/n+1 to 31 marca n roku, podczas gdy komisja spotyka się 15 maja roku n. Dla roku akademickiego 2009/2010 te daty to 31 marca 2009 i 15 maja 2009.
Jeśli studenci zostali zakwalifikowani na wymianę i mogą skorzystać z grantu, to zostają powiadomieni o tym listownie (list jest podpisany przez burmistrza Strasburga).
 
Po powrocie:
Po powrocie z wymiany każdy student jest zobowiązany do przesłania sprawozdania finansowego oraz dotyczącego odbytych zagranicą studiów. Sprawozdanie to musi być przesłane do Strasburga w ciągu trzech miesięcy od powrotu z wymiany.