Komisja Socjalna
Opis komisji

Komisja Socjalna zajmuje się sprawami socjalno-bytowymi studentów.

Należą do nich:

1. Ustalanie ogólnouczelnianych zasad przyznawania pomocy materialnej (stypendiów i zapomóg).

2. Podział środków przeznaczonych na pomoc materialną dla studentów i remonty domów studenckich.

3. Polityka informacyjna w zakresie przyznawania stypendiów, kredytów studenckich i ubezpieczeń NNW.

4. Dbanie o jakość opieki zdrowotnej.

Jak otrzymać stypendium?

Dodane: 2011-09-26, przez Magdalena Bińkowska   

Rodzaje świadczeń pomocy materialnej, warunki do spełnienia oraz dokumenty, które trzeba złożyć:

 

Aby otrzymać stypendium od października wymagane dokumenty należy złożyć do 15.10.2013 r. W przypadku złożenia wniosku o stypendium po terminie stypendium będzie przyznane od następnego miesiąca, licząc od daty złożenia wniosku.

 

 

1. Stypendium socjalnedochód graniczny 850,20zł miesięcznie na osobę w rodzinie

dla wszystkich pełnoletnich członków rodziny:

 

 • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym bieżący rok akademicki, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b,30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - zawierające informacje o wysokości dochodu, wysokości składek na ubezpieczenie społeczne odliczonych od dochodu i wysokości należnego podatku,
   
 • w przypadku członków rodziny, którzy rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:
   
 • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego za dany rok lub decyzje ustalające wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej,
   
 • oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w ubiegłym roku
 • kalendarzowym, wzór oświadczenia określa załącznik nr 1 do zasad ustalania i dokumentowania dochodu,
   
 • oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego w roku poprzedzającym bieżący rok akademicki dochodu niepodlegającego opodatkowaniu; wzór oświadczenia określa załącznik nr 2 do zasad ustalania i dokumentowania dochodu
   
 • oświadczenie członków rodziny o wysokości składki zdrowotnej; wzór oświadczenia określa załącznik nr 3 do zasad ustalania i dokumentowania dochodu

W przypadku nie uzyskania z Urzędu Skarbowego zaświadczenia o wysokości uzyskanych
dochodów, spowodowanego brakiem dochodów - także oświadczenie o zerowym
dochodzie; wzór oświadczenia określa załącznik nr 4 do zasad ustalania i dokumentowania
dochodu.


W przypadku rodzeństwa:

 

 • skrócony odpis aktu urodzenia, a w przypadku gdy rodzeństwo jest pomiędzy 18 a 26 rokiem życia, zaświadczenie ze szkoły lub uczelni,
   

w przypadku gdy dotyczy:
 

 • zaświadczenie z urzędu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego (roczny dochód z 1 ha przeliczeniowego za rok 2012 wynosi 2431 zł (Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2013 r.)),
 • umowy dzierżawy, oddania w dzierżawę i inne,
 • kopię odpisu wyroku sądowego zasądzającego alimenty, przekazy lub przelewy dokumentujące faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów lub zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów,
 • dokument potwierdzający utratę dochodu,
 • dokument lub oświadczenie określające wysokość uzyskanego dochodu,
 • kopię aktów zgonu rodziców,
 • na żądanie Wydziałowej Komisji Stypendialnej lub Odwoławczej Komisji Stypendialnej opinia jednostki w systemie pomocy społecznej odpowiedzialnej za ustalenie sytuacji dochodowej i majątkowej osób i rodzin,
 • zaświadczenie o dochodach uzyskanych poza granicami kraju,

 

2. Stypendium socjalne zwiększone może otrzymać student, jeżeli spełnia wymagania do stypendium socjalnego oraz jest zakwaterowany:

 

 

 • w domu studenckim Politechniki Warszawskiej lub
 • w domu studenckim innej uczelni – pod warunkiem przedstawienia zaświadczenia lub
 • w innym obiekcie - przedstawienie umowy najmu.

Wniosek składa się razem z wnioskiem o stypendium socjalne i tymi samymi dokumentami.

 

3. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych - może otrzymywać student, który posiada orzeczenie ustalające stopień niepełnosprawności, bez względu na dochód w rodzinie studenta.

 

4. Stypendium Rektora za wysokie wyniki w nauce - może otrzymać student, który spełnia łącznie warunki:

 

 • zaliczył pierwszy rok studiów lub studiuje na pierwszym roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia
 • w systemie tradycyjnym - nie później niż do końca jesiennej sesji egzaminacyjnej, zaliczył wszystkie przedmioty objęte programem studiów dla poprzedniego roku studiów lub w systemie elastycznym - nie później niż do końca jesiennej sesji egzaminacyjnej, uzyskał w poprzednim  roku studiów liczbę punktów zaliczeniowych (ECTS) zgodną z planem studiów,
 • uzyskał w poprzednim roku studiów średnią ocen nie niższą niż 4,00

 

 

5. Stypendium Rektora za wysokie wyniki w sporcie - może otrzymać student, który:

 

 • zaliczył pierwszy rok studiów tzn. otrzymał rejestrację na drugi rok

oraz

 

a) startował w barwach Politechniki Warszawskiej lub

b) startował w innych barwach w przypadku, gdy nie ma odpowiedniej sekcji na PW lub

c) gdy dana sekcja PW nie ma uprawnień do startu w konkretnych zawodach.

 

6. Zapomoga - może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej i może być przyznana dwa razy w roku na udokumentowanywniosek

 

Niezależność finansowa:

Art. 179, ust. 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
 

Student jest samodzielny finansowo, jeżeli on lub jego małżonek spełnia łącznie następujące warunki:

 

 1. posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym;
 2. posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym;
 3. jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w pkt. 1 i 2, nie jest mniejszy niż 1,3 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1  i art. 6 ust. 2 pkt. 3  ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych 
 4. nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami bądź jednym z nich.

 

Ewentualne pytania można kierować do:

stypendia@samorzad.pw.edu.pl