Komisja Dydaktyczna
Opis komisji

 

Komisja Dydaktyczna jest organem uczelnianego Samorządu Studentów powołanym do realizacji następujących zadań:

 • Reprezentowanie stanowiska studentów w sprawach związanych obsługą studiów
 • Opiniowanie zmian w przepisach dotyczących kształcenia w PW
 • Uczestnictwo w dostosowaniu uczelni do wymagań określonych w deklaracjach Procesu Bolońskiego
 • Wspieranie działalności Rady Kół Naukowych PW
 • Popularyzacja i promocja nauki wśród studentów PW

Aktualnie zajmujemy się:

 • szkoleniem studentów ze znajomości Regulaminu Studiów w PW,
 • promujemy wysoką jakość kształcenie przez uczestnictwo studentów w procesie ankietyzacji zajęć dydaktycznych,
 • współtworzymy Program Profesjonalnych Praktyk dla studentów PW,
 • zabiegamy o tworzenie nowych planów studiów według europejskiego standardu katalogów ECTS opisujących szczegółowo kierunki studiów i warunki nauczania,
 • aktywnie uczestniczymy w pracach Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia i komisjach programowych na wydziałach,
 • propagujemy wiedzę o ochronie własności intelektualnej, w tym także o możliwościach dostępu do licencji edukacyjnych na oprogramowanie,
 • współtworzymy platformę kursów i szkoleń wraz z Biurem Karier PW,
 • współtworzymy z Centrum Studiów Zaawansowanych dodatkową ofertę zajęć dydaktycznych,
 • prowadzimy szeroką działalność informacyjną nt. studiów oraz możliwości w Politechnice Warszawskiej

Słowniczek członka Komisji Dydaktycznej

Dodane: 2011-08-21, przez Hubert Horynek   

Słowniczek mający na celu pomoc członkom KD w zaznajomieniu się, głównie na początku działalności, z nowymi pojęciami związanym z funkcjonowaniem tej jednostki SSPW :)

 

A

Akademia Młodej Polski projekt studentów Politechniki Warszawskiej. Są to cykliczne spotkania młodych z ludźmi polityki i biznesu, a głównym ich celem jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na problematykę Zrównoważonego Rozwoju. Strona internetowa: http://www.amp-pw.pl/
Ankietyzacja gromadzenie przez władze wydziału lub uczelni opinii studentów nt. jakości prowadzonych zajęć (wykładów, ćwiczeń, laboratoriów), w celu podnoszenia poziomu kształcenia.

B

Biuro Karier towarzyszy Ci w poznaniu świata, jakim jest rynek pracy. Tam czekają na Ciebie atrakcyjne oferty pracy, praktyk, staży w Polsce i za granicą. W ramach warsztatów z umiejętności miękkich będziesz mógł popracować nad swoją komunikacją, autoprezentacją i panowaniem nad stresem. W BK uzyskasz także informacje o realiach rynku pracy, możliwościach  formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Dodatkowo staniesz „oko w oko” z potencjalnym pracodawcą, uczestnicząc w prezentacjach firm.

Nie pukaj, wchodź śmiało! Pokój nr 148 w Gmachu Głównym PW!

Szczegóły na: http://www.bk.pw.edu.pl

BSS (Biuro Spraw Studenckich) - jest to część Administracji Centralnej PW, zajmującej się sprawami wszystkich studentów PW. Mieści się na ul. Noakowskiego 18/20, kl. A, II piętro. Przed BSS przechodzą np. wszystkie wnioski o dofinansowanie z FKW. Dyrektorem jest Pani Ewa Kowalska, a Pełnomocnikiem Kwestora - Pani Grażyna Wojewoda.

C

COI Centralny Ośrodek Informatyczny jest to organ zajmujący się dystrybucja oprogramowania dostępnego za darmo do celów naukowych i dydaktycznych, organizowaniem szkoleń z obsługi tego oprogramowania oraz rozpowszechnianiem dostępu do internetu
CRS Centrum Ruchu Studenckiego jest to miejsce gdzie znajdują się siedziby mediów, kół naukowych, i organizacji studenckich oraz sale konferencyjne; CRS znajduje się na terenie DS. Riviera. Z dostępnych tam sal konferencyjnych i sprzętu skorzystać może każdy student Politechniki Warszawskiej. Wystarczy skontaktować się z recepcją w CRSie i zarezerwować interesujacy nas termin
CSZ Centrum Studiów Zaawansowanych jest to pozawydziałowa jednostka organizacyjna Politechniki Warszawskiej wykonująca zadania dydaktyczne, badawcze i usługowe w zakresie prowadzonych w Uczelni badań i kształcenia na studiach magisterskich i doktoranckich. Strona internetowa: http://www.csz.pw.edu.pl/

D

Delegat osoba reprezentująca daną jednostkę i posiadająca prawo głosu na posiedzeniach komisji, parlamentu itp.
Dodatkowa oferta dydaktyczna oferta, która umożliwia rozwijanie własnych zainteresowań, oraz poszerzanie zdobytej już wiedzy w różnorodnych jej dziedzinach organizowana przez Centrum Studiów Zaawansowanych; więcej na: http://www.polibuda.info/art9271
Dosprzętowienie jest coroczną akcją zakupu środków trwałych organizowanych przez Komisję Finansowo-Gospodarczą dla jednostek SSPW, KN i Organizacji

E

ECTS European Credit Transfer System (ang. Europejski System Transferu Punktów)) to system transferu i akumulacji punktów ściśle powiązany z Procesem Bolońskim. Punkty ECTS odpowiadają ilości czasu jaki trzeba włożyć w zaliczenie danego przedmiotu w stosunku do innych przedmiotów w danym okresie (Powinno przypadać 30 pkt. ECTS na semestr). Ponadto punkty ECTS bywają podstawą do obliczania średniej ważonej. Więcej: http://www.erasmus.org.pl/index.php/ida/7/
eW2 jest to program, który umożliwia elektroniczne złożenie wniosku o dofinansowanie do FKW, a następnie rozliczenie się z pobranych środków. Żeby korzystać z eW2 musisz najpierw założyć konto na: https://ew.sspw.pl/; informacje jak złożyć wniosek o dofinansowanie znajdziesz na stronie internetowej: http://www.polibuda.info/art9099

F

FKW Fundusz Kulturalno-Wychowawczy są to środki przeznaczone na dofinansowanie projektów organizowanych dla studentów PW; projektami takimi mogą być przedsięwzięcia w zakresie działalności kół naukowych, dydaktyki, kultury, sportu i turystyki, wymian zagranicznych, działalności samorządowej; regulamin FKW dostępny jest na stronie http://www.samorzad.pw.edu.pl/tiki-index.php?page=Dofinansowanie

I

IKNiOS Informator Kół Naukowych i Organizacji Studenckich wydany przez SSPW; więcej na stronie: http://www.samorzad.pw.edu.pl/tiki-download_file.php?fileId=15784

K

KD Komisja Dydaktyczna; więcej: http://qqq.sspw.pl/komisja-kd.html
KFG Komisja Finansowo-Gospodarcza; więcej http://qqq.sspw.pl/komisja-kfg.html
Kolegium Senatorów grono przedstawicieli Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej, będących równocześnie delegatami do Senatu PW; członkowie Kolegium kierują pracami Samorządu Studentów i reprezentują SSPW na zewnątrz; w skład Kolegium wchodzą: Przewodniczący SSPW, siedmiu Przewodniczących Komisji Programowych oraz pięciu Senatorów Studenckich; członkowie Kolegium są wybierani z grona delegatów Parlamentu Studentów na okres jednego roku
Koło Naukowe organizacja zrzeszająca studentów, działająca w obrębie Politechniki Warszawskiej, której celem jest działalność naukowa, samokształceniowa jej członków i działalność edukacyjna
Komisja do spraw kształcenia (zwana również Wydziałową Komisją Programową) wyłaniana przez Radę Wydziału grupa złożona z przedstawicieli kadry naukowej, doktorantów i studentów, zajmująca się m.in.:

 • tworzeniem i modyfikowaniem programów studiów i planów modelowych
 • określaniem sposobu ankietyzacji przedmiotów
 • wprowadzaniem nowych kierunków i specjalności

Jest więc miejscem wprowadzania przede wszystkim zmian długofalowych, wymagających dyskusji, a nie doraźnych, które uzgadniać można z prodziekanem ds. studiów.
Komisje programowe są organami uchwałodawczymi i zajmującymi się pewnym konkretnym obszarem działalności Samorządu Studentów PW (określonym przez ich nazwę). W tej chwili istnieje 7 Komisji Programowych: Socjalna, Dydaktyczna, Finansowo-Gospodarcza, Zagraniczna, Kultury, Sportu i Turystki, Domów Studenckich. W przypadku sześciu pierwszych jej członkami są przedstawiciele studentów wszystkich wydziałów. W Komisji Domów Studenckich zasiadają przedstawiciele mieszkańców Domów Studenckich. Przewodniczący każdej z Komisji jest Senatorem Studenckim. Więcej: http://qqq.sspw.pl/struktura.html
KONIK nazwa własna przypisana Targom Kół Naukowych i Organizacji Studenckich odbywającym się corocznie w październiku. Mają one na celu promocję projektów badawczych Kół Naukowych i poinformowanie rzeszy studenckiej o możliwości czynnego udziału w pracach Kół Naukowych. Drugim celem jest promocja działalności organizacji studenckich. Organizatorem jest Rada Kół Naukowych (RKN).
Konwersatorium to forma dodatkowej uczelnianej oferty dydaktycznej mającej na celu prezentację i popularyzację współczesnych osiągnięć nauki i techniki służąca realizacji i rozpowszechnianiu idei stymulujących rozwój interdyscyplinarnych badań naukowych i innowacji. Strona Konwersatorium: http://konwersatorium.pw.edu.pl
KR Komisja Regulaminowa jest organem Samorządu Studentów PW, który czuwa nad przestrzeganiem regulaminów przezorgany samorządu; jej skład wchodzi 5 osób delegowanych przez Parlament Studentów PW; więcej informacji dostępnych jest na stronie: http://samorzad.pw.edu.pl/tiki-index.php?page=Komisja+Regulaminowa
KSK Krajowa Struktura Kwalifikacji jest to struktura określająca efekty kształcenia w czasie toku uczenia się studenta; w Polsce jest ona podzielona zgodnie z obowiązującym trójstopniowym tokiem studiów i określa niezbędny poziom wiedzy i umiejętności oraz określony charakter postaw, po zakończeniu danego stopnia studiów
KSKN Konferencja Studenckich Kół Naukowych jest otwartą konferencją organizowaną co 2 lata przez Politechnikę Warszawską dla Kół Naukowych ze wszystkich zainteresowanych uczelni

M

Mobilność możliwość odbycia części studiów na innej uczelni (mobilność pozioma), czyli międzynarodowe wymiany studentów Erasmus czy program współpracy krajowych uczelni technicznych MOSTECH (więcej: www.kaut.agh.edu.pl) lub przejścia po studiach I stopnia na studia II stopnia na innym kierunku (mobilność pionowa)
MOSTECH system mobilności studentów będący porozumieniem polskich uczelni technicznych mający na celu: wdrożenie założeń Procesu Bolońskiego, podnoszenie jakości kształcenia, ułatwienie krajowej wymiany studentów; więcej na: http://www.kaut.agh.edu.pl
MSDN AA jest to program licencyjny zapewniający studentom wydziałów prowadzących zajęcia z technologii informatycznych (Developer AA) lub z zakresu sztuki i wzornictwa (Designer AA) dostęp do najnowszego oprogramowania firmy Microsoft; więcej na: http://www.microsoft.com/poland/edukacja/msdn_aa.mspx

O

Oprogramowanie edukacyjne są to programy pomagające w uczeniu się, najczęściej sprzedawane po znacznie niższych cenach uczniom, pracownikom naukowym, szkołom i uczelniom
Osobodzień kwota z puli FKW, która przypada na jedną osobę w każdym dniu wyjazdu na konferencję, wycieczkę dydaktyczną, targi branżowe, szkolenia wewnętrzne itp., kwoty osobodnia są określone w uchwale dostępnej na stronie http://www.samorzad.pw.edu.pl/tiki-index.php?page=Komisja%20Dydaktyczna&pagenum=4

P

Pani Jadzia jest pracownikiem PW, który najlepiej zna się na SSPW i potrafi doradzić każdemu studentowi w sprawach realizacji projektu, a także zawsze służy pomocą; można z nią porozmawiać w pokoju 165 w Gmachu Głównym; więcej: http://samorzad.pw.edu.pl/tiki-index.php?page=Biuro+Samorz%C4%85du+Student%C3%B3w
Parlament Studentów PW najwyższy organ uchwałodawczy Samorządu Studentów PW; jego członkami są przedstawiciele studentów ze wszystkich wydziałów PW oraz organizacji
studenckich (które zdobyły przynajmniej jeden mandat w wyborach samorządowych)
PKA (czyt. paka) Państwowa Komisja Akredytacyjna, instytucja działająca na rzecz doskonalenia jakości kształcenia, podstawowym celem Komisji jest wspomaganie polskich uczelni w budowaniu standardów edukacyjnych poprzez ocenianie jakości kształcenia
PDKN Poradnik Działacza Kół Naukowych, wydawnictwo tworzone przez Radę Kół Naukowych. Zawiera kompendium wiedzy na temat działalności Kół nauowych na PW. Można w nim znaleźć informacje: jak założyć Koło, jak je prowadzić, co zrobić by sie rozwijało, jak zdobywać finanse na działaność Koła oraz co jeszcze dzieje się na uczleni w czym Koło Naukowe może brac udział lub z czego korzystać. Zawiera również przykłądy dokumentó neizbędnych w działalności Koła.
Praktyki dla studentów wielu kierunków studiów w Politechnice Warszawskiej są obowiązkowym elementem studiów zawartym w standardach nauczania mające na celu zastosowanie wiedzy teoretycznej w praktyce i zdobyciu doświadczenia
Preliminarz to zestawienie wydatków danej jednostki, inaczej projekt budżetu. W przypadku SSPW: zestawienie planowanych projektów i potrzebnych na nie środków z puli danej jednostki, Komisji Programowych, Dziekanów Wydziału itd.
Proces boloński proces mający na celu restrukturyzację i harmonizację systemów szkolnictwa wyższego w Unii Europejskiej. Ujednolicenie systemów szkolnictwa wyższego ma nastąpić poprzez: wprowadzenie systemu punktów kredytowych ECTS, podziałowi studiów na dwustopniowe, kontrolę jakości kształcenia, promocję programów mobilności studentów i wykładowców, promocji kształcenia przez całe życie. Uznano również konieczność wprowadzenia suplementu do dyplomu w powszechnie używanym języku europejskim. Strona Procesu Bolońskiego: http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/; więcej na: http://www.nauka.gov.pl/mn/index.jsp?place=Menu06&news_cat_id=953&layout=2
Prodziekan ds. Studiów (lub: Prodziekan ds. Nauczania) Zastępca dziekana odpowiedzialny za prowadzenie studiów na wydziale, czyli m.in.:

 • rejestrację studentów
 • zapisy na przedmioty
 • transfer osiągnięć (uznawanie ocen z przedmiotów zaliczonych na innej

uczelni w trakcie wymiany lub zaliczonych na wcześniejszym etapie
studiów na wydziale)

 • programy nauczania
 • udzielanie studentom urlopów.

Z nim powinna kontaktować się Wydziałowa Rada Samorządu w przypadku problemów związanych z dydaktyką, jeśli nie uda się ich rozwiązać na niższym szczeblu - np. razem z kierownictwem zakładu lub instytutu, w którym prowadzone są konkretne zajęcia.
Przewodniczący Komisji Programowej jest osobą, która stoi na czele danej komisji, zarządza jej pracami, a także współpracuje z Władzami Uczelni w obszarze jej działań
Przewodniczący SSPW reprezentuje wszystkich żaków przed Władzami Uczelni, a także przewodniczy obradom Parlamentu Studentów, stoi również na czele SSPW, http://qqq.sspw.pl/profil-53862.html
PSRP jest to Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej; w jego skład wchodzi 2 członków Parlamentu Studentów Politechniki Warszawskiej; w ramach PSRP pracuje wiele Komisji, m.in. Dydaktyki, Kultury czy Uczelni Technicznych
Pula KD Środki którymi dysponuje Komisja Dydaktyczna. Z tych środków mogą być dofinansowywane:
* Wyjazdy naukowe
* Wyjazdy studentów na konferencje, seminaria i targi
* szkolenia wewnętrzne Organizacji Studenckich i Kół Naukowych
O dofinansowanie z tych środków można sie ubiegać poprzez złożenie wniosku w systemie eWniosek2
Pula na projekty naukowe Są to środki przeznaczone na dofinansowanie działalności Kół Naukowych. Przydziela się je projektom zaprezentowanym na posiedzeniach Rady Kół Naukowych. Członkowie Rady głosują na projekty które ich zdaniem powinny otrzymać dofinansowanie, a następnie przewodniczący Komisji Dydaktycznej przyznaje konkretne Kwoty dofinansowania w zależności od posiadanych środków i Kwot o które wnioskowały poszczególne Koła Naukowe. Dofinansowanie z Puli Na Projekty Naukowe jest przyznawane 3 razy w roku.

R

Rada Biblioteczna zespół zajmujący się opiniowaniem kierunków i zasad działalności systemu biblioteczno - informacyjnego oraz rozpatrywaniem zagadnień związanych z Biblioteką Główną. W skład Rady bibliotecznej wchodzą przedstawiciele nauczycieli akademickich, przedstawiciele pracowników systemu biblioteczno-informacyjnego, przedstawiciel Samorządu Studentów oraz dyrektor Biblioteki Głównej. Więcej informacji można znaleźć na stronie Biblioteki Głównej PW http://www.bg.pw.edu.pl/
RefWorks profesjonalny program do zarządzania bibliografią załącznikową oraz bazami danych; pomocny przy pisaniu pracy dyplomowej, magisterskiej czy doktorskiej; szczegółowe informacje na stronie domowej Biblioteki Głównej PW http://www.bg.pw.edu.pl
RKN Rada Kół Naukowych Politechniki Warszawskiej jest to organ zrzeszający przedstawicieli wszystkich Kół Naukowych działających na PW. Jej celem jest stworzenie platformy współpracy między poszczególnymi Kołami Naukowymi oraz Kołami i środowiskiem zewnętrznym. Ten cel jest realizowany dzięki działaniom na rzecz integracji i promocji oraz ułatwianiu rozwoju i działania na Politechnice Warszawskiej.
Rozliczenie jest końcowym etapem realizacji projektu i powinno być dokonane w przeciągu 2 tygodni od jego zakończenia (wyjątkiem jest pula na projekty naukowe); polega na przedstawieniu opisanych faktur i rachunków oraz sprawozdaniu merytorycznym

S

SEKS System Elektronicznego Kwaterunku Studentów przez który studenci ubiegają się o miejsca w Domach Studenckich PW
Senat najwyższy organ na uczelni, który podejmuje najważniejsze decyzje dotyczące uczelni.Zasiada w niej zarówno kadra profesorska jak i przedstawiciele studentów
SFN Studenckie Forum Naukowe jest cyklem spotkań realizowanych przy współpracy KD, RKN oraz CSZ, platforma doświadczeń na której mogą zaprezentować się Koła Naukowe oraz specjaliści z danej dziedziny; więcej na: http://www.polibuda.info/art8916
SJO Studium Języków Obcych Politechniki Warszawskiej jest pozawydziałową jednostką organizacyjną PW powołaną do wykonywania zadań dydaktycznych służących zdobywaniu i rozwijaniu przez studentów PW znajomości języków obcych oraz do oceny znajomości języków obcych w przypadkach koniecznych do realizacji statutowych zadań Uczelni (np. kandydatów na studia, na praktyki i stypendia zagraniczne, doktorantów, itp.). SJO prowadzi: zajęcia dydaktyczne z języków obcych, kursy specjalistyczne w zakresie nauczania języków obcych i egzaminy z języków obcych. SJO ocenia znajomości języków obcych: kandydatów na studia, kandydatów praktyki i stypendia zagraniczne, kandydatwó na studia doktoranckie i doktorantów.
Sponsoring Forma umowy z firmą zewnętrzną oparta na dwustronnej wymianie. Strina sponsorowana daje sponsorowi możliwość wypromowania się i zbudowania wizerunku wśród odbiorców i klientów. W zamian za to sponsor przekazuje na rzecz organizatora wydarzenia pieniadze lub środki materialne. Z naszego punktu widzenia jest to jedno z ważniejszych źródeł finansowania dużych przedsięwzięć.
SPnPN (Seminarium Puli) - pełna nazwa: Seminarium Puli na Projekty Naukowe, jest to spotkanie odbywające się cyklicznie, w trakcie którego Koła Naukowe prezentują wyniki swoich prac nad projektami dofinansowanymi ze środków Puli na Projekty Naukowe przeznaczonych na Projekty Naukowe.
SSPW Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej tworzą wszyscy studenci PW; więcej na: http://qqq.sspw.pl/article-788878.html
STER to akronim pochodzący od słów: Skuteczni Trenerzy Efektywnego Rozwoju - nieformalnej organizacji, która zrzesza pasjonatów szkoleń, treningu i rozwoju.
Trenerzy STER zajmują się wspieraniem rozwoju uczestników szkoleń, poprzez
pomoc w analizie potrzeb, przygotowaniu programu oraz prowadzeniu szkoleń.
Struktura Uczelni http://www.pw.edu.pl/Uczelnia/Struktura-uczelni
Stypendia Naukowe to rozbudowany system pomocy materialnej dla osób z najlepszymi osiągnięciami naukowymi na Politechnice Warszawskiej; oferowane są zarówno przez naszą uczelnię jak i przez zewnętrzne fundacje i organizacje; więcej informacji: http://www.polibuda.info/art9542
Suplement do dyplomu jest dokumentem dołączanym do dyplomu ukończenia studiów wyższych i stanowi jego uzupełnienie; zadaniem suplementu jest m.in. ułatwienie pełnej, obiektywnej oceny absolwenta, dostarczenie informacji o zakresie zdobytej w trakcie studiów wiedzy oraz osiągniętych wynikach i działalności
SOSNA System Obsługi Studiów Nauki i Administracji jest to system informatyczny, który będzie miał za zadanie ułatwić funkcjonowanie różnym podmiotom działającym na PW; obecnie jest w fazie wdrażania
Studia I stopnia (studia licencjackie/inżynierskie) trwające od sześciu do dziesięciu semestrów (najczęściej sześć semestrów, czyli 3 lata) wyższe studia zawodowe. Umożliwiają uzyskanie wiedzy i umiejętności w określonym zakresie kształcenia; przygotowują do pracy w określonym zawodzie i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata lub inżyniera.
Studia II stopnia (studia uzupełniające magisterskie) umożliwiają uzyskanie specjalistycznej wiedzy w określonym zakresie kształcenia, jak również przygotowują do twórczej pracy w określonym zawodzie. Kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo tytułu równorzędnego
Szczęka Rektora Placyk przed Gmachem Głównym Politechniki Warszawskiej

T

TechnoPort to spółka dedykowana do realizacji projektu „Warszawski Park Technologiczny”. Ma być to platforma innowacyjności, przenikania się nauki i biznesu, wdrażania nowych technologii i rozwoju przedsiębiorczości. Komisja Dydaktyczna współpracuje z TechnoPortem, m.in. wspierając działalność Kół Naukowych www.technoport.pl

W

WRS Wydziałowa Rada Samorządu, organ samorządowy istniejący na każdym wydziale, członkowie WRSu są wybierani w wyborach bezpośrednich; spośród członków WRS wybierani są delegaci do organów SSPW oraz innych organów ogólnopolitechnicznych i wydziałowych
Wyjazd dydaktyczny jest to wyjazd, który ma na celu zapoznanie studentów PW z ciekawymi miejscami oraz zakładami produkcyjnymi związanymi z ich kierunkiem studiów w całej Polsce oraz za granicą, taki wyjazd może być dofinansowany z puli KD

Z

Złota Kreda nagroda dla najlepszych nauczycieli akademickich przyznawana na poszczególnych wydziałach przez WRS na podstawie plebiscytu wśród studentów