Komisja Dydaktyczna
Opis komisji

 

Komisja Dydaktyczna jest organem uczelnianego Samorządu Studentów powołanym do realizacji następujących zadań:

 • Reprezentowanie stanowiska studentów w sprawach związanych obsługą studiów
 • Opiniowanie zmian w przepisach dotyczących kształcenia w PW
 • Uczestnictwo w dostosowaniu uczelni do wymagań określonych w deklaracjach Procesu Bolońskiego
 • Wspieranie działalności Rady Kół Naukowych PW
 • Popularyzacja i promocja nauki wśród studentów PW

Aktualnie zajmujemy się:

 • szkoleniem studentów ze znajomości Regulaminu Studiów w PW,
 • promujemy wysoką jakość kształcenie przez uczestnictwo studentów w procesie ankietyzacji zajęć dydaktycznych,
 • współtworzymy Program Profesjonalnych Praktyk dla studentów PW,
 • zabiegamy o tworzenie nowych planów studiów według europejskiego standardu katalogów ECTS opisujących szczegółowo kierunki studiów i warunki nauczania,
 • aktywnie uczestniczymy w pracach Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia i komisjach programowych na wydziałach,
 • propagujemy wiedzę o ochronie własności intelektualnej, w tym także o możliwościach dostępu do licencji edukacyjnych na oprogramowanie,
 • współtworzymy platformę kursów i szkoleń wraz z Biurem Karier PW,
 • współtworzymy z Centrum Studiów Zaawansowanych dodatkową ofertę zajęć dydaktycznych,
 • prowadzimy szeroką działalność informacyjną nt. studiów oraz możliwości w Politechnice Warszawskiej

„Nowelizacja Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, czyli co nas czeka w nowym roku akademickim”

Dodane: 2011-08-21, przez Hubert Horynek   

Zadaniem Samorządu Studentów, a w szczególności Komisji Dydaktycznej jest informowanie Studentów o najważniejszych zmianach dotyczących Regulaminu Studiów oraz praw i ustaw mających bezpośredni wpływ na kształt studiów wyższych.

 

Dlatego też czujemy się w obowiązku poinformowania Was, jakie są najistotniejsze zmiany w systemie kształcenia, wynikające z nowelizacji Ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym” uchwalonej przez Sejm w dniu 18 marca 2011. Tekst  ustawy po rozpatrzeniu poprawek przez Senat RP został podpisany przez Prezydenta. Niemalże wszystkie regulacje, które wprowadza nowelizacja wchodzą w życie z dniem 1 października 2011, część z nich, w tym również regulacje dotyczące spraw studenckich zaczną obowiązywać w innych terminach. Jakich? Sprawdźcie dalej.

Na początek pozwólcie, że przedstawimy Wam kilka podstawowych terminów, niezbędnych do pełnego zrozumienia treści artykułu.

a) Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego – jest to system służący do opisu i określenia kwalifikacji, które student nabywa w trakcie toku studiów.
Oznacza to zmianę podejścia do kształcenia- nie będzie już ważne jakiego przedmiotu i przez ile godzin się uczymy. Istotą stają się nabyte przez nas umiejętności i kwalifikacje,
które będziemy posiadać po zrealizowaniu danego przedmiotu.

b) kwalifikacje – efekty kształcenia nabyte podczas toku studiów, poświadczone dyplomem, świadectwem, certyfikatem lub innym dokumentem wydanym przez uprawnioną instytucję potwierdzającym uzyskanie zakładanych efektów kształcenia;

c) efekty kształcenia – zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskanych w procesie kształcenia przez osobę uczącą się;

d) punkty ECTS – punkty zdefiniowane w europejskim systemie akumulacji i transferu punktów zaliczeniowych jako miara średniego nakładu pracy osoby uczącej się, niezbędnego do uzyskania zakładanych efektów kształcenia; Punkty ECTS przyznaje się w systemie
zero-jedynkowym. Po zrealizowaniu danego przedmiotu i uzyskaniu zaliczenia w skali ocen 3-5 student otrzymuje pełną liczbę punktów ECTS. Oznacza to że nabył on kwalifikacje, których osiągnięcie przewidywał dany przedmiot. Ocena 3-5 świadczy jedynie o biegłości w posługiwaniu się nabytymi kwalifikacjami.

e) profil kształcenia – profil praktyczny, obejmujący moduł zajęć służących zdobywaniu przez studenta umiejętności praktycznych albo profil ogólno akademicki, obejmujący moduł zajęć służących zdobywaniu przez studenta pogłębionych umiejętności teoretycznych;

 

Do najważniejszych zmian wynikających z nowelizacji ustawy należą następujące zapisy (w nawiasach podano numer artykułu zawierającego omawiane treści):

 1. Wprowadzenie Krajowych Ram Kwalifikacji - studenci, którzy rozpoczną studia w październiku 2011 roku będą studiować według nowych planów studiów. Zlikwidowana została centralna lista kierunków studiów (tzw. standardy kształcenia), a Senaty Uczelni uzyskały uprawnienie do samodzielnego kształtowania programów i kierunków studiów, w celu dostosowania kwalifikacji uzyskiwanych przez absolwentów do wymogów rynku pracy.

 

Ponieważ Samorząd Studentów PW posiada liczną reprezentację w Senacie, zatem jeśli chcesz mieć wpływ na kształt studiów w PW w najbliższej przyszłości (planów studiów i programu kształcenia) zgłoś się do Samorządu Studentów i włóż swoją cegiełkę w budowanie naszej wspólnej przyszłości.

 

 1. Wprowadzenie odpłatności za drugi kierunek studiów- zgodnie z artykułem 99 uczelnia będzie miała prawo pobierać opłaty od studentów, którzy studiują na studiach stacjonarnych na drugim lub kolejnym kierunku studiów. Ci z Was, którzy planowali rozpocząć nieodpłatnie studia dzienne na innym kierunku studiów, mają na to ostatnią szansę w roku akademickim 2011/2012, bowiem regulacje dotyczące odpłatności za drugi kierunek studiów wchodzą w życie z dniem 1 października 2012.
  Co warte podkreślenia powyższe przepisy nie obejmują studentów, którzy po ukończeniu studiów pierwszego stopnia kontynuują studia do uzyskania tytułu magistra.

Oczywiści istnieje grupa studentów, która będzie zwolniona z opłat. Są to studenci którzy otrzymują stypendium rektora za wyniki w nauce na swoim pierwszym kierunku. Ponadto każdy student ma prawo podjąć studia na drugim kierunku, a jeżeli po pierwszym roku znajdzie się on w grupie osób uprawnionych do otrzymywania stypendium rektora to będzie on zwolniony z opłat. Jeśli jednak nie znajdzie się w tej grupie to będzie zobowiązany wnieść opłaty zgodnie z podpisaną umową.

 1. Likwidacja stypendium za wyniki w nauce i wprowadzenie stypendium rektora dla najlepszych studentów. Stypendium rektora dla najlepszych studentów będzie przyznawane dla 10% studentów każdego kierunku studiów prowadzonego w uczelni. Jak dokładnie? To będzie zależało indywidualnie od każdej uczelni. Studenci,
  którzy otrzymują stypendium rektora mają prawo do podjęcia nieodpłatnie studiów stacjonarnych na drugim kierunku.
 2. Likwidacja stypendium mieszkaniowego i na wyżywienie - zlikwidowanie tych dwóch stypendiów nie oznacza jednak mniejszego wsparcia socjalnego dla studentów.
  Studenci w złej sytuacji materialnej będą mogli ubiegać się o stypendium socjalne
  w zwiększonej wysokości.
 3. Świadczenia socjalne przyznawane są tylko na jednym kierunku studiów wskazanym przez studenta. Oznacza to że niezależnie od wyników w nauce i sytuacji materialnej stypendium będzie można otrzymać tylko w jednej Uczelni.
 4. Wprowadzenie limitu punktów ECTS- każdy student podejmujący studia w uczelni publicznej w celu uzyskania dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia
  jest zobowiązany uzyskać co najmniej 180 punktów ECTS a studiów drugiego stopnia – co najmniej 90 punktów ECTS. Aktywni studenci, którzy będą chcieli rozwijać się i realizować dodatkowe przedmioty mogą to robić nie przekraczając jednak limitu punktów 30 ECTS. Za każdy dodatkowy przedmiot poza limitem będziemy musieli zapłacić.
 5. Włączenie praktyki do okresu trwania studiów - studenci rozpoczynający studia w roku akademickim 2011/2012 nie będą już musieli robić praktyk w wakacje. Od teraz uczelnia będzie musiała zapewnić czas w ciągu semestru na zrealizowanie praktyki.
 6. Wprowadzenie obowiązku podpisywania umów cywilno-prawnych pomiędzy studentem a uczelnią. Od października 2011 roku każdy student (również studiów stacjonarnych dziennych) będzie zobowiązany podpisać z uczelnią umowę, która będzie określała dokładne warunki odpłatności za studia lub usługi edukacyjne.
 7. Wprowadzenie tzw. pakietu świadczeń gwarantowanych - jest zasadniczo dobrą informacją dla wszystkich studentów [Art. 99a].Uczelnia nie będzie  mogła pobierać opłat za rejestrację na kolejny semestr lub rok studiów, egzaminy, w tym egzamin poprawkowy, egzamin komisyjny, egzamin dyplomowy, wydanie dziennika praktyk zawodowych, złożenie i ocenę pracy dyplomowej oraz wydanie suplementu do dyplomu. Regulacja ta wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.
 8. Wprowadzenie diamentowego grantu- pewnego rodzaju formą rekompensaty dla najzdolniejszych absolwentów studiów licencjackich i inżynierskich oraz studentów po ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich (łącznie nie więcej niż 100 osób) jest możliwość wzięcia udziału w konkursie realizowanym w ramach programu ministra „Diamentowy Grant” i dzięki niemu otrzymać środki na badania naukowe, finansowane ze środków przewidzianych w budżecie państwa na naukę [187a].

Takie główne zmiany czekają nas już w najbliższym roku akademickim. Część artykułów wejdzie jednak w życie z pewnym opóźnieniem.

Jakie zasady obowiązują do tego czasu?

Zgodnie z treścią Art. 29. studenci przyjęci na studia przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy oraz w roku akademickim 2011/2012 studiują według programów opracowanych na podstawie dotychczasowych przepisów do końca okresu studiów przewidzianego w programie i planie studiów. Studenci przyjęci na studia przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy oraz w roku akademickim 2011/2012:

1) studiujący bez opłat za kształcenie na więcej niż jednym kierunku studiów nie wnoszą opłat do końca okresu studiów przewidzianego w programie i planie studiów;

2) wnoszący opłaty za kształcenie wnoszą opłaty na dotychczasowych zasadach do końca okresu studiów przewidzianego w programie i planie studiów.

Marzena Grądzka

Magda Ziółkowska