Komisja Dydaktyczna
Opis komisji

 

Komisja Dydaktyczna jest organem uczelnianego Samorządu Studentów powołanym do realizacji następujących zadań:

 • Reprezentowanie stanowiska studentów w sprawach związanych obsługą studiów
 • Opiniowanie zmian w przepisach dotyczących kształcenia w PW
 • Uczestnictwo w dostosowaniu uczelni do wymagań określonych w deklaracjach Procesu Bolońskiego
 • Wspieranie działalności Rady Kół Naukowych PW
 • Popularyzacja i promocja nauki wśród studentów PW

Aktualnie zajmujemy się:

 • szkoleniem studentów ze znajomości Regulaminu Studiów w PW,
 • promujemy wysoką jakość kształcenie przez uczestnictwo studentów w procesie ankietyzacji zajęć dydaktycznych,
 • współtworzymy Program Profesjonalnych Praktyk dla studentów PW,
 • zabiegamy o tworzenie nowych planów studiów według europejskiego standardu katalogów ECTS opisujących szczegółowo kierunki studiów i warunki nauczania,
 • aktywnie uczestniczymy w pracach Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia i komisjach programowych na wydziałach,
 • propagujemy wiedzę o ochronie własności intelektualnej, w tym także o możliwościach dostępu do licencji edukacyjnych na oprogramowanie,
 • współtworzymy platformę kursów i szkoleń wraz z Biurem Karier PW,
 • współtworzymy z Centrum Studiów Zaawansowanych dodatkową ofertę zajęć dydaktycznych,
 • prowadzimy szeroką działalność informacyjną nt. studiów oraz możliwości w Politechnice Warszawskiej

Jakość kształcenia

Dodane: 2011-08-21, przez Hubert Horynek   

Czyli co każdy działacz KD powinien wiedzieć o działaniu na rzecz podnoszenia jakości kształcenia w PW W Politechnice Warszawskiej obowiązuje System Zapewniania Jakości Kształcenia. Również na każdym z wydziałów Uczelni powstał jego odpowiednik, dostosowany do specyfiki wydziału. System ten ma służyć, jak sama nazwa wskazuje zapewnianiu jakości kształcenia, czyli wprowadzać takie regulacje i procedury w Uczelni by nieustanie pracować nad podnoszeniem wspomnianej jakości kształcenia. Studenci, jako bezpośredni beneficjenci działania tego systemu, mogą mieć wpływ na jego kształtowanie a przede wszystkim przestrzeganie jego założeń i udoskonalanie tych systemów.

 

Na początku najważniejsze by zdefiniować czym tak na prawdę jest jakość kształcenia? Jest to stopień w jakim zbiór istotnych elementów składowych kształcenia spełnia wymagania. Wysoka jakość kształcenia umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności na poziomie, który jest adekwatny do realiów z jakimi przyjdzie się nam spotkać w późniejszym życiu, pracy. Co więcej w ramach jakości kształcenia nie chodzi tylko i wyłącznie o zdobywanie specjalistycznych narzędzi do późniejszej pracy, ale również możliwości rozwijania własnych zainteresowań.

Nas, jako osoby odpowiedzialne za reprezentowanie studentów również w sprawach kształcenia, interesować będzie przede wszystkim wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia.

Jego budowę, w uproszczeniu przedstawia poniższy schemat:

 

Elementy Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

 • Dwustopniowy Elastyczny System Studiów, a właściwie działania dążące do zwiększenia obieralności w ramach ESS ( np. większa liczba przedmiotów do wyboru, możliwość dostosowania tempa studiowania do indywidualnych potrzeb)
 • System akumulacji i transferu punktów ECTS, który ma odzwierciedlać nakład pracy studenta niezbędny do zdobycia wiedzy z zakresu danego przedmiotu. System ten może ewaluować poprzez zmianę liczby punktów w zależności od czasu jaki poświęcamy na zdobycie odpowiedniej wiedzy. Warto zgłaszać zastrzeżenia do obowiązujących liczby punktów dla danego przedmiotu.
 • Plany studiów i programy nauczania, a przede wszystkim zasady ich tworzenia i modyfikacji.
 • Realizacja procesu dydaktycznego, co wiąże się m.in. z ogólnodostępnymi i znanymi zasadami studiowania i realizacji procesu dyplomowania.
 • Zasady oceniania kadry, czyli ankietyzacja i w naszej Uczelni również Nagroda "Złota Kreda", ale również możliwość wprowadzenia ankiety o promotorze czy systematyczne hospitacje zajęć.

 

W jaki sposób możemy mieć wpływ na poprawę jakości kształcenia

 • Opiniując wszelkie zmiany w programie nauczania i planie studiów
 • Aktywnie działając w Wydziałowych Komisjach ds. Kształcenia/Dydaktycznych/Programowych, Radzie Wydziału
 • Promując "świadomą: ankietyzację wśród studentów
 • Opierając swoje działania na konkretnych aktach prawnych

 

Wytyczne do wydziałowych Systemów Zapewniania Jakości Kształcenia

To lista możliwości jakimi my studenci dysponujemy w działalności na rzecz poprawy jakości kształcenia. Zbiór ten ma stanowić wskazówkę, gdzie działać by głos studentów w procesie kształcenia nie był pomijany a wręcz mógł pracować na rzecz naszych lepszych studiów.

Narzędzia prawne, którymi możemy się posługiwać:

 • Regulamin studiów w Politechnice Warszawskiej
 • Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z póź. zm.)
 • Rozporządzenie MNiSW w sprawie warunków i trybu przenoszenia osiągnięć studenta (Dz.U. Nr 187, poz. 1385)
 • Uchwała Senatu PW122/XLVI/2006 w sprawie zał. do systemu zapewniania jakości

 

Dodatkowo możemy korzystać z zapisów zawartych w publikacji Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia: "System Zapewniania Jakości Kształcenia w Politechnice Warszawskiej. Procedury i działania uczelniane (zalecane)".

Znajdziemy w niej:

 • Zasady realizacji prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych
 • Zasady tworzenia nowych i modyfikacji istniejących planów studiów
 • Zasady zaliczania przedmiotów
 • Zalecenia dla jednostek organizacyjnych dotyczące dostosowania programów studiów do postulatów Procesu Bolońskiego
 • Zasady i tryb sprawozdawczości wydziałów - w zakresie działań związanych z jakością kształcenia