Komisja Dydaktyczna
Opis komisji

 

Komisja Dydaktyczna jest organem uczelnianego Samorządu Studentów powołanym do realizacji następujących zadań:

 • Reprezentowanie stanowiska studentów w sprawach związanych obsługą studiów
 • Opiniowanie zmian w przepisach dotyczących kształcenia w PW
 • Uczestnictwo w dostosowaniu uczelni do wymagań określonych w deklaracjach Procesu Bolońskiego
 • Wspieranie działalności Rady Kół Naukowych PW
 • Popularyzacja i promocja nauki wśród studentów PW

Aktualnie zajmujemy się:

 • szkoleniem studentów ze znajomości Regulaminu Studiów w PW,
 • promujemy wysoką jakość kształcenie przez uczestnictwo studentów w procesie ankietyzacji zajęć dydaktycznych,
 • współtworzymy Program Profesjonalnych Praktyk dla studentów PW,
 • zabiegamy o tworzenie nowych planów studiów według europejskiego standardu katalogów ECTS opisujących szczegółowo kierunki studiów i warunki nauczania,
 • aktywnie uczestniczymy w pracach Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia i komisjach programowych na wydziałach,
 • propagujemy wiedzę o ochronie własności intelektualnej, w tym także o możliwościach dostępu do licencji edukacyjnych na oprogramowanie,
 • współtworzymy platformę kursów i szkoleń wraz z Biurem Karier PW,
 • współtworzymy z Centrum Studiów Zaawansowanych dodatkową ofertę zajęć dydaktycznych,
 • prowadzimy szeroką działalność informacyjną nt. studiów oraz możliwości w Politechnice Warszawskiej

Praca dyplomowa

Dodane: 2011-06-27, przez Filip Szamborski   

Praca dyplomowa jest zwieńczeniem naszych studiów, a pomyślna jej obrona celem każdego studenta. Pomimo iż większości z nas wizja jej napisania spędza nam sen z powiek, a na myśl o obronie rośnie nam ciśnienie - bez obaw!

Całe rzesze studentów już się obroniły, bronią się lub zrobią to w przyszłości. Również i my jesteśmy wśród nich. By jednak ułatwić każdemu z nas przejście procesu dyplomowania w możliwie bezstresowy sposób, poniżej zamieszczono najważniejsze informacje, o których należy pamiętać lub które mogą okazać się pomocne w drodze ku pomyślnie zdanemu egzaminowi dyplomowemu.

By ułatwić każdemu z nas dotarcie do najważniejszych informacji związanych z pracą dyplomową i jej obroną Komisja Dydaktyczna Samorządu Studentów przygotowała Poradnik Pisania Pracy Dyplomowej. Znajdują się w nim terminy, o których trzeba pamiętać, lista wszystkich niezbędnych dokumentów oraz wskazówki i informacje, jak rozpocząć pisanie pracy, jak powinna ona wyglądać a nawet jak skutecznie wyszukać pozycje do bibliografii i uniknąć plagiatu. O Poradnik zapytaj w Wydziałowej Radzie Samorządu lub pobierz go w wersji elektronicznej.
 

Punkty Regulaminu Studiów dotyczące procesu dyplomowania:
§ 18. Praca dyplomowa
§ 19. Egzamin dyplomowy
§ 20. Ukończenie studiów

Najważniejsze terminy dla dyplomantów:

 1. Termin złożenia pracy dyplomowej:
  • na studiach I-go stopnia: najpóźniej na 3 tygodnie przed początkiem semestru następującego po ostatnim semestrze studiów.
  • na studiach II-go stopnia: do 1 marca na studiach kończących się semestrem zimowym, do 15 marca na studiach kończących się semestrem letnim.
 2. Egzamin dyplomowy powinien odbyć się w terminie nieprzekraczającym miesiąca od daty dopuszczenia do egzaminu dyplomowego.
 3. Najpóźniej 7 dni po egzaminie dyplomowym należy złożyć wniosek o wydanie odpisu od dyplomu w jednym, z określonych w Regulaminie Studiów, języku obcym.

Egzamin dyplomowy
Jest najważniejszym z wszystkich egzaminów, jakie zdajemy w trakcie studiów. Egzamin dyplomowy w Politechnice Warszawskiej jest egzaminem ustnym.

Warunki dopuszczenia do egzaminy dyplomowego
By zostać dopuszczonym do egzaminu dyplomowego należy spełnić wymagania, niespotykane przy innych egzaminach. Decyzję o dopuszczeniu do obrony podejmuje dziekan wobec dyplomanta, który spełnił poniższe warunki:

 • zaliczył wszystkie wymagane elementy kształcenia, określone w programie studiów (tzw. absolutorium, czyli zdobycie wszystkich wpisów w indeksie, a tym samym kompletu punktów ECTS)
 • złożył pracę dyplomową, która uzyskała pozytywną opinię promotora.

 

Przebieg egzaminu dyplomowego
Egzamin dyplomowy składa się z dwóch części:

 • Pierwszą z nich jest obrona pracy. W jej trakcie student prezentuje wyniki swojej pracy. Zazwyczaj sposób prezentacji wyników zależy od studenta (prezentacja multimedialna, plansze, plakaty). Po zakończeniu prezentacji komisja zadaje kilka pytań z zakresu tematyki bronionej pracy.
 • Druga część sprawdza ogólną wiedzę studenta z zakresu całego toku studiów. Komisja zadaje zazwyczaj kilka pytań, na które należy odpowiedzieć.
 • Trzecia część to ustalenie przez komisję oceny pracy dyplomowej, egzaminu dyplomowego oraz wyniku ze studiów.

 

Skład komisji
Komisja, przed którą odbywa się egzamin, jest powoływana przez dziekana. W jej skład wchodzą: przewodniczący komisji, promotor, recenzent pracy oraz nauczyciel akademicki reprezentujący specjalność lub kierunek studiów dyplomanta. Do składu komisji mogą zostać powołani także inni członkowie.

 

Ocena
Ocena ze studiów jest sumą trzech ocen:

 • 0,6 średniej ważnej wszystkich ocen łącznych z przedmiotów z wagami proporcjonalnymi do liczby przyporządkowanych im punktów ECTS,
 • 0,3 oceny z pracy dyplomowej,
 • 0,1 oceny z egzaminu dyplomowego.

 

Powyższe informacje to tylko najważniejsze z dotyczących procesu dyplomowania. Więcej dowiesz się z wspomnianego już Poradnika Pisania Pracy Dyplomowej.