Menu główne

ProjektyGmach Główny
Politechniki Warszawskiej
Pl. Politechniki 1, pok. 165
00-661 Warszawa

tel: 234-50-10,
fax: 622-94-77
e-mail: biuro[at]amorzad.pw.edu.pl
www: http://www.samorzad.pw.edu.pl

O nas

Dodane: 2011-06-28, przez Filip Szamborski   

Politechnika Warszawska Samorząd Studentów pl. Politechniki 1; Gmach Główny pok. 165; Tel. 22 234 50 10 biuro@samorzad.pw.edu.pl; www.samorzad.pw.edu.pl

 

Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej tworzą wszyscy studenci PW. Samorząd Studentów poprzez swoje organy reprezentuje studentów na Uczelni i poza nią, wyraża opinie społeczności studentów PW oraz broni ich praw. Samorząd bierze również udział w podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących Uczelni. Posiada swoich przedstawicieli w organach kolegialnych PW takich jak Senat, Rady Wydziałów i inne.

 

Wybory do organów Samorządu

 

Wydziałowa Rada Samorządu (WRS)

Co roku odbywają się wybory do Wydziałowych Rad, w których głos oddać może każdy student danego wydziału. Dodatkowo w Domach Studenckich odbywają się wybory do Rad Mieszkańców, w których udział biorą mieszkańcy akademików.

  SAMORZĄDNOŚĆ STUDENCKA

W przypadku wyborów do Wydziałowych Rad Samorządu oraz Rad Mieszkańców można oddać głosy maksymalnie na tyle osób z ilu składa się Rada. Na osobnej karcie można zagłosować na jedną z list ogólnouczelnianych starających się o osiem mandatów w Parlamencie Studentów PW. Wydziałowa Rada Samorządu jest wydziałowym organem Samorządu Studentów. Zatem WRS reprezentuje studentów Wydziału na Wydziale i poza nim oraz broni ich praw. Wybiera przedstawicieli studentów do Rady Wydziału i uczestniczy w podejmowaniu decyzji dotyczących wydziału. Wyraża opinię społeczności studentów Wydziału. W szczególnościdotyczy to opinii o: prowadzonych zajęciach, harmonogramie sesji egzaminacyjnych, planie i rozkładzie zajęć oraz zasadach rejestracji na kolejne lata studiów. Istotną rolą WRS jest dbanie o rozwój: studenckiego ruchu naukowego, kultury, rozrywki oraz sporu i turystyki wśród studentów Wydziału. Dlatego Wydziałowe Rady Samorządu organizują wiele ciekawych imprez, wyjazdów i innych przedsięwzięć, które zwykle cieszą się ogromnym zainteresowaniem.

 

Rada Mieszkańcow (RM)

Rada Mieszkańców jest reprezentantem ogółu mieszkańców Domu Studenckiego i podejmuje w jego imieniu decyzje dotyczące wewnętrznych spraw społeczności akademika, w zakresie swoich kompetencji. RM organizuje również wiele imprez o charakterze kulturalnym, rozrywkowym oraz sportowo-rekreacyjnym.

 

Parlament Studentow

Parlament Studentów jest najwyższym organem uchwałodawczym Samorządu Studentów i składa się z 59 osób. W skład Parlamentu wchodzi: po dwóch przedstawicieli każdej Wydziałowej Rady Samorządu, po jednym przedstawicielu z każdej Rady Mieszkańców oraz ośmiu studentów wybranych z list ogólno uczelnianych. Parlament wybiera Przewodniczącego Samorządu Studentów oraz siedmiu Przewodniczących Komisji Programowych. Osoby te są również przedstawicielami studentów w Senacie PW. Parlament dodatkowo wybiera pięciu Senatorów Studenckich, którzy również stają się członkami Senatu oraz przedstawicieli do innych organów i gremiów Uczelni. Parlament obraduje na tematy poruszające najważniejsze sprawy dotyczące studentów PW, tworzy i opiniuje akty prawne oraz uchwala budżet Samorządu Studentów.

 

Komisje Programowe

Komisje Programowe zajmują się szczegółowymi sprawami. W ich skład wchodzą przedstawiciele: Wydziałowych Rad Samorządu i Rad Samorządu innych jednostek, organizacji studenckich, kół naukowych, Rad Mieszkańców oraz Rady Kół Naukowych. Skład i liczba członków poszczególnych komisji jest różna. Komisjom przewodniczą osoby wybrane przez Parlament Studentów PW.

 

Komisja Socjalna

Zajmuje się sprawami dotyczącymi zasad przyznawania pomocy materialnej oraz podziałem środków funduszu pomocy materialnej dla studentów. Komisja opiniuje akty prawne wydawane przez Uczelnię, które dotyczą spraw socjalnych studentów. Dodatkowo ustala ogólnouczelniane zasady przyznawania i wysokości świadczeń pomocy materialnej oraz zajmuje się sprawami dotyczącymi opieki zdrowotnej dla studentów. Komisja Socjalna wybiera przedstawicieli studentów do Odwoławczej Komisji Stypendialnej.

 

Komisja Dydaktyczna

Zajmuje się sprawami dotyczącymi funkcjonowania procesu dydaktycznego na PW. Promuje wysoką jakość kształcenia, zabiega o tworzenie nowych planów studiów według europejskiego standardu katalogów ECTS. Komisja propaguje wiedzę o ochronie własności intelektualnej, w tym także o możliwościach dostępu do licencji edukacyjnych na oprogramowanie, promuje studia III stopnia oraz działalność kół naukowych PW, a także wspiera aktywność naukową i dydaktyczną studentów. Więcej na: http://www.polibuda.info/projekty

 

Komisja Finansowo-Gospodarcza

Zajmuje się sprawami dotyczącymi przygotowania podziału środków budżetowych przyznanych na działalność studentów PW. Dodatkowo Komisja zajmuje się sprawami dotyczącymi opiniowania aktów prawnych władz Uczelni związanych z jej działalnością ' nansową, ustalania zasad wykorzystania pomieszczeń przyznanym poszczególnym jednostkom Samorządu Studentów. Wszystkie sprawy dotyczące sprzętu Samorządu Studentów wchodzą również w zakres działania Komisji Finansowo-Gospodarczej.

 

Komisja Zagraniczna

Zajmuje się sprawami dotyczącymi wspierania wymian studenckich i innych międzynarodowych inicjatyw oraz współpracą z jednostkami PW działającymi w tym zakresie. Komisja ma za zadanie informować studentów o wymianach zagranicznych, jak również udostępniać informacje o: stypendiach, stażach i edukacyjnych TUDENCKA

programach międzynarodowych. Dodatkowo opiniuje akty prawne wydawane przez władze Uczelni będące w zakresie działalności Komisji.

 

Komisja Kultury

Zajmuje się sprawami dotyczącymi krzewienia i promocji kultury studenckiej. W zakres jej działalności wchodzi ponadto inspirowanie środowiska studenckiego w kwestii organizacji imprez kulturalnych oraz wszystkie sprawy tego dotyczące. Komisja wspiera jednostki organizujące życie kulturalne na PW oraz opiniuje działalność klubów studenckich Uczelni. Dodatkowo opiniuje akty prawne wydane przez PW dotyczące zakresu działania Komisji.

 

Komisja Sportu i Turystyki

Zajmuje się sprawami dotyczącymi wspierania aktywności sportowej, turystycznej i krajoznawczej studentów. Ponadto zadaniem Komisji jest ocena wykorzystania nieruchomości oraz sprzętu służących celom sportowo-turystycznym będących w dyspozycji Samorządu Studentów. Komisja Sportu i Turystyki wyraża opinie dotyczące poziomu i jakości zajęć wychowania ' zycznego oraz opiniuje akty prawne władz Uczelni dotyczące zdrowia i rozwoju ' zycznego studentów PW.

 

Komisja Domow Studenckich

Zajmuje się sprawami dotyczącymi zamieszkania na terenie domów studenckich oraz sprawami związanymi z gospodarowaniem budynkami. Komisja opiniuje wysokość opłat za miejsca w domach studenckich. Ponadto zarządza bazą domów studenckich, kontroluje fundusz pomocy materialnej studentów w zakresie wydatków i przychodów domów studenckich, przygotowuje plany remontów i podziału środków na poszczególne remonty domów studenckich. Komisja Domów Studenckich opiniuje również akty prawne wydawane przez władze Uczelni dotyczące zakresu jej działania.